دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 برنامه ترميك رشته زبان انگليسی كارشناسی ارشد

 برنامه ترميك رشته زبان انگليسی كارشناسی ناپيوسته

 برنامه ترميك رشته دبيری زبان انگليسی كارشناسی

 برنامه ترميك رشته تربيت بدنی فيزيولوژی ورزش كارشناسی

 برنامه ترميك رشته علوم ورزشی، علوم زيستی و ورزش، كارشناسی

 برنامه ترميك رشته علوم ورزشی، علوم انسانی ورزش كارشناسی

 برنامه ترميك رشته فيزيولوژی ورزشی، تغذيه ورزشی كارشناسی ارشد

 برنامه ترميك رشته  فيزيولوژی ورزشی،فيزيولوژی فعاليت بدنی و تندرستی كارشناسی ارشد

 برنامه ترميك رشته جغرافيا و برنامه ريزی شهری، آمايش شهری كارشناسی ارشد

 برنامه ترميك رشته جغرافيا و برنامه ريزی شهری، بهسازی و نوسازی شهری

 برنامه ترميك رشته جغرافيا و برنامه ريزی گردشگری، برنامه ريز ی گردشگری منطقه ای كارشناسی ارشد

 برنامه ترميك رشته جغرافيا و برنامه ريزی شهری دكتری

 برنامه ترميك رشته جفرافيای سياسی دكتری

 برنامه ترميك رشته آب و هوا شناسی مخاطرات، دكتر ی

 برنامه ترميك رشته مديريت جهانگردی كارشناسی

برنامه ترميك رشته مديريت بازرگانی  گرايش بازاريابی  كارشناسی ارشد

 برنامه ترميك رشته مديريت اجرايی كارشناسی ارشد

برنامه ترميك رشته مديريت صنعتی گرايش مالی كارشناسی ارشد

 برنامه ترميك رشته مديريت صنعتی گرايش تحقيق درعمليات كارشناسی ارشد

 برنامه ترميك رشته مديريت صنعتی گرايش توليد كارشناسی ارشد

2211  22222 copy    22444