دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

  •    تاريخ
  •    جغرافيا و برنامه ريزی شهری
  •    روانشناسي بالينی
  •    زبان انگليسی
  •    زبان و ادبيات فارسی
  •    حسابداری
  •    مديريت
  •    تربيت بدنی و علوم ورزشی

2211  22222 copy  2233  22444