دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نام انجمن سال تاسیس      
  • انجمن علمی زبان و ادبيات فارسی
۱۳۸۸      
  • انجمن علمی تربيت بدنی
۱۳۸۴      
  • انجمن علمی مديريت صنعتی
۱۳۸۹      
  • انجمن علمی تاريخ
۱۳۸۲      
  • انجمن علمی جغرافيا
۱۳۸۹      
  • انجمن علمی زبان انگليسی
۱۳۸۱      

2211  22222 copy    22444