دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

E Mail Icon

ایران، استان اصفهان، نجف‌آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، دانشکده علوم انسانی

کد پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

phone icon

۴۲۲۹-۱۱۱۱ (۳۱) ۹۸+

 
 

۱- مسیر پیاده روی:
hs gm1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۲- مسیر عبور با اتومبیل:
 
hs gm2

2211  22222 copy    22444