دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

ناصر جدیدی

زمینه تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی

ایمیل:jadidi-naser{at}phu.iaun.ac.ir

شماره تماس: 2197-4229 (31) 98+

2211  22222 copy    22444