دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تلفن

 

 دفتر دانشكده

4229-2198 (31) 98+

 

 آموزش مدیریت، روان شناسی، ادبیات فارسی، تاریخ

4229-2373 (31) 98+

 

 آموزش زبان انگلیسی، حسابداری، ادبیات عرب، جغرافیا

4229-2194 (31) 98+ 

 

امور برنامه

4229-2153 (31) 98+

 

كتابخانه دانشكده

4229-2189 (31) 98+

 

سايت دانشكده

4229-2117 (31) 98+

 

 

2211  22222 copy    22444