دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشكده در هر نيمسال تحصيلی از طريق آزمون سراسری اقدام به پذيرش دانشجو در رشته های زير در مقطع كارشناسی ارشد می نمايد:

1- مدیریت بازرگانی

2- مدیریت صنعتی- مدیریت مالی

3- مدیریت صنعتی- مدیرت اجرایی

4- مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

5- فیزیولوژی ورزشی- تغذیه ورزش

6- فیزیولوژی ورزشی- فعالیت بدنی و تندرستی

7- فیزیولوژی ورزشی- تغذیه ورزش

8- زبان و ادبیات عرب

9- زبان و ادبیات فارسی

10- دبیری زبان و ادبیات فارسی

11- اموزش و پرورش ابتدایی

12- برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری

13-برنامه ریزی گردشگری- منطقه ای

14- جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

15- جغرافیا و برنامه ریزی شهری

16- جغرافیا و برنامه ریزی شهری - امایش شهری

17-جغرافیا و برنامه ریزی شهری -برنامه ریزی مسکن

18-جغرافیا و برنامه ریزی شهری -بهسازی و نوسازی

19- جغرافیا و برنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری

20- برنامه ریزی امایش سرزمین

21- آب و هواشناسی

2211  22222 copy  2233  22444