دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشکده علوم انسانی دوره‌های متفاوتی را در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می‌نماید. پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد به دو روش آزمون سراسری و بدون آزمون (ویژه دانش‌آموختگان ممتاز) صورت می‌پذیرد. در این دوره دانشجویان پس از گذراندن دروس مربوطه به انجام پژوهش در یک زمینه تخصصی می‌پردازند و پس از موفقیت در جلسه دفاع از پایان‌نامه، موفق به دریافت دانشنامه در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش تخصصی خود می‌شوند. هدف از برگزاری این دوره تربیت افراد متخصص با تأکید بر مهارت‌های پژوهشی است. در حال حاضر امکان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی در گرایش‌های زیر برقرار است:

 

 

گرایش رشته های مقطع کارشناسی ارشد گروه
آب و هواشناسی محیطی آب و هواشناسی جغرافیا
تغییر اقلیم آب و هواشناسی
امایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مسکن جغرافیا و برنامه ریزی شهری-
مخاطرات محیطی
برنامه ریزی امایش سرزمین
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
جغرافیای سیاسی
تاریخ ایران باستان تاریخ تاریخ
تاریخ عمومی جهان تاریخ
تاریخ ایران اسلامی تاریخ
تاریخ انقلاب اسلامی
تاریخ اسلام تاریخ
ادبیات عربی زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
روانشانسی بالینی روانشناسی
تحقیق در عملیات مدیریت صنعتی
مدیریت عملکرد مدیریت صنعتی
تولید و عملیات مدیریت صنعتی مدیریت
تجارت الکترونیکی مدیریت بازرگانی
بارزگانی بین الملل مدیریت بازرگانی
بازار یابی مدیریت بازرگانی
فناوری مدیریت کسب و کار
زنجیره تامین مدیریت کسب و کار
بازاریابی مدیریت ورزشی- تربیت بدنی
مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی مدیریت ورزشی-
تغذیه و ورزش فیزیولوژی ورزشی
فالیت بدنی و تندرستی فیزیولوژی ورزشی

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon