دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشكده علوم انسانی در هر نيمسال تحصيلی از طريق آزمون سراسری اقدام به پذيرش دانشجو در رشته های زير در مقطع كارشناسی می نمايد:

1- جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

2- مدیریت جهانگردی

3- تربیت بدنی -علوم انسانی ورزش

4- تربیت بدنی -تربیت دبیر ورزش

5 -تربیت بدنی -علوم زیستی ورزش

6- مدیریت صنعتی

7- تربیت دبیر زبان انگلیسی

8- حسابداری

9- زبان و ادبيات فارسی

10-دبيري زبان و ادبيات فارسی

11- آموزش و پرورش ابتدایی

2211  22222 copy  2233  22444