دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشكده علوم انسانی در هر نيمسال تحصيلی از طريق آزمون سراسری اقدام و و دکتری پژوهش محوربه پذيرش دانشجو در رشته های زير در مقطع دكتری می نمايد:

1- آب و هواشناسی ماهواره ای

2- آب و هواشناسی شهری

3- آب و هواشناسی سینوپتیک

4- آب و هواشناسی دیرینه،

5- مخاطرات آب و هوایی

6- تغییرات آب و هوایی

7- جغرافیا و برنامه ریزی شهری

8- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

9- جغرافیای سیاسی

10- تاریخ ایران بعد اسلام

11- تاریخ ایران قبل از اسلام

12- تاریخ اسلام

13- ادبیات غنایی

14- زبان و ادبیات فارسی

15- مدیریت صنعتی

 

2211  22222 copy  2233  22444