دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 با توجه جايگاه و نقش علوم انسانی در زندگی بشر و آشنایی نوع نگرش انسان به محیط پیرامون باعث شکل گیری نوع فرهنگ انسانی مبتنی بر توسعه می شود. از آنجایی که علوم انسانی مقوله‌ای است جامع كه با ابعاد گوناگون عرصه های زندگی بشری از حيات انسانی، از ساحت فردی تا ساحت اجتماعی و از نيازهای مادی تا نيازهای متعالی انسان، مرتبط است. دانشكده علوم انسانی با توجه به اين امر، جامعيت را بعنوان يك تأكيد اصلی در چشم انداز آرمانی خود باور دارد و به تناسب مقاطع مختلف آموزشی در پی تحقق بخشيدن به چنين آرمانی است. دانشكده در راستای آرمان فوق، با تأكيد همزمان بر پژوهش و عقلانيت از يكسو و معنويت و تفكر خلاق از سوی ديگر، در پی پرورش انسانهای آزاده، مبتكر و مسؤليت شناسی خواهد بود ضمن تشخيص درست نيازهای واقعی جامعه در زمينه محيط مصنوع، با خودباوری و پرهيز از تقليد كوركورانه و با ديدی جامع نگر به رفع آن نيازها بپردازند. دانشكده علاوه بر اينكه در مقياس منطقه ای سرامد دانشکده های كشور است، خواهد كوشيد كه در مقياس منطقه‌ای از كانون‌های اصلی آموزش و پژوهش علوم انسانی سنتی ايران و ملل منطقه بوده با پيوستن به كانون‌هاي معتبر جهانی، در توليد دانش روز نقش شايسته خود را ايفا نمايد.

2211  22222 copy    22444