دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشکده علوم انسانی بعنوان قدیمی ترین و بزرگترین دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد به شمار می رود. این دانشکده با داشتن ۷ گروه تخصصی تاریخ ، جغرافیا، روانشناسی بالینی ، زبان انگلیسی ، زبان و ادبیات فارسی ، مدیریت ، حسابداری ، تربیت بدنی و علوم ورزشی و معارف با درا بودن بیش از ۷۵ نفر عضو هیئت علمی تمام وقت در هر ترم با ارائه حدود ۱۰۳۴ عنوان درسی به تعلیم حدود ۲۰۰۰ دانشجوی کارشناسی ، ۳۰۰۰ نفردانشجوی کارشناسی ارشد و ۴۰۰ نفر دانشجوی دکتری تخصصی تحصیلات تکمیلی می‌پردازد.

2211  22222 copy  2233  22444