دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

classes تعداد کلاس‌ها 34
table تعداد صندلی دانشجو 1400
multimedia تعداد کلاس‌های دارای امکانات صوتی و تصویری 27

2211  22222 copy    22444