دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مورد تعداد توضیحات
تعداد کلاس ۳۴
تعداد صندلی ۱۴۰۰
تعداد کلاس مجهز به امکانات صوتی - تصویری ۲۷

2211  22222 copy  2233  22444