دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مورد تعداد توضیحات
تعداد سالن دفاع 6
تعداد سالن اجتماعات 1 ظرفیت 180 نفر. مجهز به امکانات سمعی و بصری

2211  22222 copy    22444